Paquets de treball

PT1: Identificació de requisits

Llistat de característiques que permetin incrementar el valor estratègic de les solucions tecnològiques mitjançant el disseny centrat en l’usuari i el desenvolupament iteratiu.

PT2: Investigació sobre estratègies d’iteració multi-tàctil per optimitzar la interacció persona ordinador en rehabilitació cognitiva

Incorporació de l’avantatge competitiu de noves modalitats d’interacció persona-ordinador fins ara no disponibles als sistemes que s’utilitzen als entorns clínics.

PT3: Investigació sobre tecnologies d’Intel·ligència Artificial orientades als “Personalized Predictive Decision Support System”

Utilització d’algoritmes avançats per proveir recomanacions clíniques amb el més alt nivell d’evidència disponible en cada moment i el

nivell més alt de personalització.

PT4: Investigació sobre tecnologies de vídeo interactiu en rehabilitació i estimulació cognitiva.

Desenvolupament d’un prototip que permet desenvolupar programes de rehabilitació sobre les activitats de vida diària en entorns realistes, controlats i monitoritzats.

PT5: Investigació sobre estratègies de monitorització de la rehabilitació i l’estimulació cognitiva amb EEG.

Creació d’un algoritme amb capacitat predictiva sobre el resultat final de la intervenció a partir de la senyal EEG de l’usuari durant la realització dels exercicis de rehabilitació cognitiva.

PT6: Investigació sobre estratègies de monitorització de l’expressió emocional mitjançant visió artificial.

Creació d’un algoritme amb capacitat predictiva sobre el resultat final de la intervenció a partir de la anàlisis de l’expressió facial de l’usuari durant la realització dels exercicis de rehabilitació cognitiva.

PT7 Validació i investigació sobre utilitat clínica

Dades clíniques de viabilitat, usabilitat i utilitat clínica dels desenvolupaments que fonamentin la realització d’estudis multicèntrics controlats.

PT8: Disseminació i explotació.

Accions de difusió dels resultats a fòrums clínics, revistes científiques i comunitats de professionals i potencials usuaris.

Innobrain